به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آ موزشی

درمورخ ۹۶/۵/۷ کارگاه آسیب های قابل پیشگیری درکودکان وبازآموزی کارگاه تکامل کودکان زیر ۶۰ ماه توسط مسئول بهداشت خانواده در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری کمیته ساماندهی عشایر وکارگران فصلی

درمورخ ۹۶/۵/۷ کمیته هماهنگی جهت ساماندهی عشایر وکارگران فصلی واعزام تیم شهرستان جهت استقرارتانکرهای آب واخطار به کارفرمایان دردفتر مدیرشبکه برگزار شد که بعداز پایان جلسه به منطقه اعزام شدند.

برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب

درمورخ ۹۶/۵/۳ جلسه آموزش سامانه سیب توسط خانم مهندس زینلی ازواحد   It  معاونت بهداشتی استان ویژه کارشناسان ستادی 

            .           مرکز بهداشت وپزشکان مراکز درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد  

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور معاونت فرماندار ، دادستان  ، مدیریت ومعاونت بهداشتی شبکه ومسئولین ادارات درمحل فرمانداری برگزار وضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی مصوبات جدید دردستورکارقرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ شد

برگزاری جلسه هماهنگی وکمیته علمی مرداد

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کمیته علمی مرداد ماه وجلسه هماهنگی مسئولین واحدهای فنی دردفترمعاونت بهداشتی برگزارشد..

برگزاری جلسه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۷ جلسه آموزشی ویژه رابطین سلامت وسفیران سلامت با موضوع بهداشت روان وهپاتیت درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری آزمون بهورزی

درمورخ ۹۶/۴/۲۴ آزمون استخدام بهورز جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شبکه بهداشت ودرمان فریدن وشبکه فریدونشهر با حضور مسئولین استانی ومسئولین دوشبکه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن برگزارکه از بین ۲۹ نفر متقاض  شرکت کننده درآزمون تعداد ۵ نفر پس از مراحل مصاحبه وگزینش استخدام خواهند شد

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۲ کارگاه آموزشی تغذیه دوران بارداری وشیردهی  ویژه بهورزان توسط واحد بهبود تغذیه درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری جلسه هفته جهانی شیر مادر

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه هماهنگی هفته جهانی شیرمادر دردفتر معاونت بهداشتی برگزار وبراهمیت وفواید شیرمادر وبرنامه ریزی برای هفته جهانی شیر مادر تاکید شد

برگزاری جلسه رابطین سلامت ادارات

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه رابطین سلامت ادارات درسالن اجتماعات شبکه برگزارشدوبرموضوعات مهم مثل اثرات وعوارض سیگار ، پیگیری اقدامات ادارات درمورد سند ملی تغذیه وهماهنگی درخصوص هفته جهانی شیر مادر بحث وبر هماهنگی بیشتر تاکید سد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها