به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور معاونت فرماندار ، دادستان  ، مدیریت ومعاونت بهداشتی شبکه ومسئولین ادارات درمحل فرمانداری برگزار وضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی مصوبات جدید دردستورکارقرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ شد

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها