به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

اطلا عیه

واحد برگزار کننده استعلام :بیمارستان شهید رجایی فریدن

موضوع استعلام :واگذاری محل مرکز درمان سوء مصرف مواد  مخدر (MMT)

مبلغ تضمین شرکت در استعلام :۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام :فیش واریزی

تاریخ توزیع اسناد استعلام :یکشنبه ۱۲/۶/۹۶ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۶/۶/۹۶

محل توزیع اسناد استعلام : 

۱- اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ستاد مرکزی ساختمان شماره ۳ طبقه اول کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۲

۲- داران خیابان تختی بیمارستان شهید رجایی داران واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت  حضوری :روز سه شنبه مورخ ۲۱/۶/۹۶

زمان و محل برگزاری پیشنهاد های رسیده :روز چهار شنبه ۲۲/۶/۹۶

 

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها